Psykodraama

Psykodraama on inhimillisen kokemuksen kohtaamista ryhmän kanssa ja ryhmään osallistujien avulla.

Ryhmätyöskentelyssä menneisyyden, nykyisyyden, tulevaisuuden tai ryhmäläisten väliset ihmissuhteet tai tapahtumat nousevat työskentelyn aiheiksi.

Psykodraama on etukäteen suunnittelematonta aiheiden näyttämöllistämistä. Se on koulutetun ammattilaisen avulla tapahtuva terapeuttinen hanke.

Ihmissuhdetyö ry:n psykodraamaan liittyvästä koulutuksesta vastaa Helsingin psykodraamainstituutti. Se on kouluttanut psyko- ja sosiodraamaa vuodesta 1996. Koulutus pohjautuu J.L. Morenon (1889-1974) luomaan filosofiseen, psykologiseen ja psykoterapeuttiseen ymmärrykseen, jota on edelleen kehitetty eri puolilla maailmaan.

Psykodraama sisältää:

 • perinteisen psykodraaman, jossa tutkitaan yksilön ja/tai ryhmän sisäistä maailmaa,
 • sosiodraaman ja sosiodraamallisen työskentelyn, joiden avulla voidaan yhdessä tutkia esimerkiksi vuorovaikutusta ja sen systeemejä, johtamista sekä organisaatioiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan ilmiöitä,
 • aksiodraaman, jossa tutkitaan arvoja, uskomuksia ja uskomusjärjestelmiä, ja
 • sosiometrian, jossa tutkitaan ja mitataan ihmisten välisiä sosiaalisia vuorovaikutussuhteita.

Psykodraamaa voidaan käyttää yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen kasvuprosesseissa. Psykodraamaa sovelletaan ja kehitetään mm. organisaatioissa ja johtamisen kehittämisessä, työnohjauksessa, coachingissa, kasvatuksessa ja koulutuksessa, sosiaalityössä, terveydenhuollossa, terapiassa ja ihmisen kasvuprosesseissa. Käytettävät konkreettiset, toiminnalliset menetelmät yhdistetään luovuutta tukevaan prosessiin.

Psykodraamakoulutuksissa opitaan ohjaamaan yksilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä perustuen psykodraaman ja sosiometrian teoriaan, käsitteisiin ja menetelmiin. Näihin integroidaan sovellusaloittain merkittäviä teorioita ja käytäntöjä.

Insituutissa voi opiskella seuraavia koulutuksia ja tutkintoja:

 • ryhmän ohjaamisen koulutus (30 op) ja jatkokoulutus (30 op),
 • muutoscoach (30 op),
 • työnohjaaja (80 op),
 • toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja (TRO) (90 op),
 • psykodraamaohjaaja (120 op),
 • sertifioitu psykodraamaohjaaja (CP) (160 op), ja
 • psykodraamakouluttaja (TEP) (240 op).

Ryhmän ohjaamisen koulutus ja jatkokoulutus antavat valmiudet ohjata ryhmiä omassa työssä. Ryhmän ohjaamisessa sovelletaan morenolaista teoreettista ajattelua ja menetelmiä. Koulutus voi sisältää lyhyempiä kuin 30 op:n koulutusjaksoja.

Muutoscoach-koulutus antaa valmiudet toimia erilaisissa organisaatioissa ja yhteisöissä yksilöiden ja ryhmien toiminnan ja kasvuprosessin tukemiseen luovilla toiminnallisilla menetelmillä. Muutoscoach-nimike vastaa laajuudeltaan ICF:n (International Coach Federation) ACC-tason coachin koulutusvaatimuksia.

Työnohjaaja-koulutus antaa valmiudet toimia työnohjaajana yksilöille, ryhmille, tiimeille ja työyhteisöille. Koulutus sisältää sekä yksilöiden että ryhmien ohjaamisen, mikä tekee siitä laajemman Suomen Työnohjaajat ry:n koulutussuositukset (60 op).

Toiminnallisen ryhmätyön ohjaajan (TRO) tutkintoon voidaan sisällyttää opiskelijan HOPS:n mukaisia osioita kuitenkin siten, että ryhmän ohjaamisen koulutukset ovat pääsisältö.

Psykodraamaohjaajakoulutus syventää osaamista ja luo pohjan itsenäiselle psykodraamaohjaajan ammatti-identiteetille. Opetuksessa keskitytään psykodraaman, sosiodraaman ja sosiometrian sekä aksiodraaman menetelmiin niin, että niitä opitaan käyttämään ryhmän ja yksilön kannalta adekvaatilla tavalla.

Psykodraamakouluttajan koulutus syventää psykodraaman teoreettista ja käytännön hallintaa sekä valmentaa toimimaan itsenäisenä psykodraaman kouluttajana.

Psykodraamaohjaajan (CP) ja –kouluttajan (TEP) tutkinnot ovat Nordic Board of Examiners of Psychodrama, Sociometry and Group Psychotherapy koulutusstandardien mukaiset.

Opiskelijalta vaaditaan opisto- tai korkeakoulutasoinen pohjakoulutus ja työ, jossa hän voi soveltaa oppimaansa. Tutkinnoittain voi olla lisävaatimuksia koulutukseen hyväksymiselle. Niin menetelmän kuin teoriankin käyttöalueita on kasvatuksen, terveydenhuollon ja sosiaalityön, koulutuksen, konsultoinnin, työnohjauksen, organisaatioiden kehittämisen, taiteen alueilla sekä psykoterapiassa ja kuntoutuksessa.

Jokainen koulutusjakso muodostaa oman kokonaisuutensa ja yhdessä ne muodostavat yhtenäisen oppimisprosessin. Opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen HOPS. Osa koulutuksista tapahtuu kiinteissä koulutusryhmissä ja pysyvissä kouluttajasuhteissa. Instituuttia johtaa Reijo Kauppila.