Taideterapia

Määritelmä:

Ekspressiivinen taideterapia

Englanninkielestä - Expressive Arts Therapy - johdettu ja Suomessa käyttöönotettu nimi tarkoittaa taideterapiaa, joka integroi eri taidemuodot - kuvataiteen, tanssin ja kehotyöskentelyn, musiikin, draaman, runouden ja tarinankerronnan. Suomessa ekspressiivinen taideterapia painottuu kuvalliseen ilmaisuun, jonka ohella käytetään muita taiteellisia ilmaisumuotoja. Lähestymistapa pohjautuu humanistiseen ihmiskäsitykseen ja on painottunut voimavarakeskeiseen ajatteluun.

Keskeistä taideterapiassa on taiteen avulla tapahtuva muodon antaminen erilaisille tunteille ja ajatuksille. Työskentelyssä keskitytään terapeuttiseen vuoropuheluun oman taideilmaisun kanssa. Oleellisina korostuvat myös terapeuttinen vuorovaikutus ryhmän toisten jäsenten kanssa, luovuus ja leikki voimavaroina sekä esteettisen elämyksen merkitys elämää rikastuttavana tekijänä.

Ekspressiivisen taideterapian menetelmiä käytetään mielenterveyden hoidossa, ennaltaehkäisevässä, hoitavassa ja kuntouttavassa työssä sekä opetuksen ja kasvatuksen piirissä.

Taideterapia on yhden tai useamman taidemuodon vuorovaikutuksellista käyttöä ennaltaehkäisevässä, kuntouttavassa tai hoitotyössä kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhoitoalalla

Taideterapiakäsityksemme on taiteeseen perustuva, eli terapiaprosessissa käytetään nykytaiteen toimintatapoja, monitaiteellisuutta ja taiteiden välisyyttä, kuten kuvataidetta, valokuvia, kehollisuutta ja performatiivisuutta.

Taideterapiakoulutuksemme ovat taideperustaisia ja terapeuttiselta teoriataustaltaan integratiivisia. Taideperustaisia työmuotoja sovellamme erityisesti ekspressiivisen taideterapian kansainvälisen liikkeen piirissä kehitetyistä menetelmistä ja teorioista. Integratiivisessa lähestymistavassa taideterapiaan hyödynnetään eri taideterapioiden tutkimuksista ja psykoterapiatutkimuksista saatua tietoa yleisesti vaikuttavista tekijöistä pyrkien varmistamaan käytettävien työmuotojen tuloksellisuus ja eettisyys.

Taideterapiakoulutuksissa huomioidaan taideterapian laaja-alaiset mahdollisuudet niin psykoterapeuttisessa kuin toiminallisessa ja kuntouttavassa työssä. Erityistä huomiota kiinnitetään taiteeseen perustuvien ryhmäprosessien teoreettiseen ja käytännön ymmärtämiseen, sekä koulutettavien itsereflektion kehittymiseen taideterapian ja taiteeseen perustuvan työnohjauksen keinoin.

Taideterapiakoulutusten taustaa

Ihmissuhdetyö ry on järjestänyt taideterapiakoulutusta 1980-luvulta alkaen; aluksi hahmotaideterapiassa, 1990-luvun puolivälistä lähtien ekspressiivisessä taideterapiassa ja nykyisin myös ryhmätaideterapiassa, jonka lähestymistapa on taideperustainen ja integratiivinen.

Vaikka taideterapiakoulutusten taustateoreettinen perusta on historiallisessa jatkumossa kehittynyt ja muuttunut, vahvan käytännön osaamisen keskiössä ovat aina olleet taideperustaisuus ja erityisesti ryhmille soveltuvien työmuotojen kehittäminen.

Taideterapian menetelmäkoulutus 30 op

Vuoden kestävä ekspressiivisen taideterapian menetelmäkoulutus aloitettiin 1990-luvulla kahdeksan opintoviikon laajuisena ja on nykyisin laajuudeltaan 30 op.

Ammatillinen ryhmätaideterapiakoulutus 90 op

Kolmevuotinen ammatillinen ryhmätaideterapiakoulutus aloitettiin 2012. Se toteutetaan yhteistyössä Eino Roiha -instituutin kanssa. Seuraava koulutus alkaa vuonna 2020.