Ryhmän ohjaamisen jatkokoulutus (30 op) Helsingissä

Hakuaika päättyy 15.12.2019

Koulutus on jatkoa ryhmän ohjaamisen koulutukselle (30 op). Koulutuksessa laajennetaan ryhmän kehityksen ja ryhmädynamiikan ymmärtämistä ja kehitetään ryhmän ohjaamisen taitoja. Koulutus painottuu toiminnalliseen ryhmänohjaamiseen ja koulutuksessa kehitetään ensisijaisesti ryhmien ohjaamistaitoja omassa työssä. Peruskoulutusvaiheen tavoin jatkokoulutuksessa kehitetään omaa ohjaajaroolia ja omia rooleja ryhmänjäsenenä kokemuksellisen prosessin avulla.

Koulutus soveltuu 30 op laajuiseksi täydennyskoulutukseksi, ja se muodostaa yhdessä peruskoulutusvaiheen kanssa 60 op opintokokonaisuuden. Koulutusta voi jatkaa myös toiminnallisen ryhmätyön ohjaajan (TRO) tutkintoon. Se tapahtuu henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti, johon sisältyy mm. valinnaisia opintoja ja työnohjausta. Koulutukseen voi osallistua myös ammatillisena erityiskoulutuksena, jolloin se muodostaa toisen vaiheen psykodraaman, sosiodraaman ja sosiometrian ohjaajakoulutuksessa. Helsingin psykodraamainstituutti on tällä hetkellä ainoa näillä aloilla tutkinnon tuottavan koulutuksen järjestäjä Suomessa. Sen ohjaajatutkinnot täyttävät psykodraaman, sosiodraaman ja sosiometrian koulutuksen kansainväliset kriteerit.

Kohderyhmät

Koulutus soveltuu erilaisten ryhmien kanssa työskenteleville. Koulutukseen osallistuvat voivat työskennellä eri aloilla. Edellytyksenä on mahdollisuus ohjata ryhmiä osana omaa työtä tai muulla tavoin järjestettynä tehtävänä. Osallistumisen edellytyksenä on suoritettu Ryhmän ohjaamisen koulutus (30 op) tai vastaava koulutus.

Tavoitteet

 • Ryhmän ohjaamisen koulutuksessa opittujen taitojen ja tietojen syventäminen
 • Toiminnallisten ryhmänohjaamisen menetelmien harjoittelu ohjatusti
 • Ryhmien ja yhteisöjen (esim. työyhteisöt) sekä erilaisten verkostojen jäsenten suhteiden sosiometrinen havainnointi ja havaintojen hyödyntäminen ohjaamisessa
 • Ryhmien välisten suhteiden tutkiminen osana yhteisöä
 • Jännitteiden ja konfliktien dynamiikan ja vaikutusten ymmärtäminen ryhmissä
 • Psykodraama-  ja sosiodraamatyöskentelyyn tutustuminen
 • Psykodraaman perustekniikoiden soveltaminen ryhmien ohjaamisessa
 • Oman ohjaajaroolin ja ryhmäroolin tutkiminen ja kehittäminen kokemuksellisessa oppimisprosessissa

Koulutus painottuu käytännön oppimiseen ja kokemukselliseen työskentelyyn. Oppiminen perustuu kokemuksen, uuden tiedon, dialogin ja reflektion yhdistämiseen. Toiminnalliset ja kokemukselliset menetelmät tukevat uuden oppimista käytännössä. Koulutukseen osallistuva tekee koulutuksessa käsiteltäväksi soveltuvaa ohjaustyötä omassa työssään tai muulla itse järjestämällään tavalla. Koulutus tapahtuu moniammatillisessa ryhmässä. Opiskelu on osa-aikaista monimuoto-opiskelua.

Koulutuksen suorittanut voi hakea Helsingin psykodraamainstituutin psykodraamaohjaajan koulutukseen ja toiminnallisia menetelmiä hyödyntävään työnohjaajakoulutukseen. Koulutuksen  voi myös täydentää Toiminnallisen ryhmätyön ohjaajan (TRO) -tutkinnoksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Sisällöt

Koulutus sisältää kahdeksan kaksipäiväistä ja yhden nelipäiväisen seminaarin. Seminaarien ajankohdat ja sisällöt ovat:

Vuosi 2020

1. 31.1.-1.2.       Aloitusseminaari: Ryhmän ohjaajana kehittyminen

2. 21.-22.2.         Sosiaaliset roolit ryhmien ohjaamisessa

3. 27.-28.3.         Psykodraaman perustekniikat oppimisessa ja ryhmien ohjaamisessa

4. 15.-16.5.         Ohjaajan persoona ohjaajaroolin perustana: Oman persoonan 
                            tutkimista psykodraaman avulla

5. 11.-12.6.         Suurryhmän ja alaryhmien ohjaaminen

6. 14.-15.8.         Ryhmän sisäisten suhteiden ohjaaminen - jännitteet ja konfliktit
                           ryhmissä

7. 11.-12.9.         Ryhmien välisten suhteiden ohjaaminen - sosiometria ja
                           verkostomallit ryhmien ohjaamisessa

8. 2.-3.10.            Ohjaajana kehittyminen

9. 6.-8.11.                Päätösseminaari ja Moreno-päivät 2020 kulttuurikeskus Sofiassa

Seminaareissa käytetään luentojen, seminaarikeskustelun sekä etukäteistehtävien lisäksi osallistavia kokemuksellisia menetelmiä, joiden käyttöä harjoitellaan vertaisryhmissä ja omassa työssä. Seminaarien sisällöt sovitetaan koulutusryhmän oppimistarpeisiin ja edistymiseen.

Viides seminaari on psykodraaman ja tarinateatterin vuotuisen kesäseminaarin yhteydessä. Siihen osallistuu ryhmänohjaamisen ja psykodraamaohjaajan koulutuksessa olevia, tarinateatteriopiskelijoita, sekä tarinateatterin ammattilaisia ja toiminnallisen ryhmätyön ohjaajia ja psykodraamaohjaajia.

Laajuus

Koulutus on laajuudeltaan 30 op. Koulutuksen koostuu seuraavista osista:

 • lähijaksot 18 pv (8 x 2 pv + 1 x 3 pv)
 • verkkokurssi Moodle-oppimisympäristössä
 • kirjallisuus ja siihen liittyvät tehtävät
 • oppimispäiväkirja
 • työssä tapahtuva harjoittelu ja sen työnohjaus lähijaksoilla
 • työskentely vertaisryhmissä lähijaksojen välissä.

Koulutuksen lähtökohdat

Koulutus perustuu morenolaiseen viitekehykseen, johon yhdistetään systeemiajattelua sekä ryhmiä koskevaa tietoa sosiaalipsykologian, psykologian, sosiologian, kasvatustieteen ja muilta soveltuvilta aloilta. Koulutuksen viitekehyksessä keskeisiä jäsentäviä ulottuvuuksia ovat:

 • suhde itseen, toisiin ihmisiin ja laajempaan inhimillisen toiminnan kokonaisuuteen
 • kokemuksellisuus ja nykyhetken merkitys toiminnan perustana, toiminta tässä ja nyt
 • spontaanius ja luovuus ihmisen toimintakyvyn ja adekvaatin toiminnan perusteina

Pääsyvaatimukset

Hakijalta edellytetään ryhmän ohjaamisen koulutuksen (30 op) suorittamista ennen koulutuksen alkua.

Hakumenettely

Koulutukseen valitaan hakijat kirjallisen hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Koulutukseen haetaan tällä lomakkeella: hakulomake

Hakuaika päättyy 15.12.2019.

Osallistumismaksu

Organisaatiot: 3348 € + alv. 24%.

Yksityishenkilöt: 2700 € + alv, yhteensä 3348 €.

Koulutus voidaan maksaa myös erissä.

Osallistumismaksuun sisältyy koulutus ohjelma mukaisesti sekä kahvit ja lounaat seminaareissa.

Kouluttajat

Reijo Kauppila

Psykodraamakouluttaja TEP, työnohjaaja STOry, coach ACC, KM (aikuiskoulutus)

Sami Puumala

Psykodraamakouluttaja TEP, työnohjaaja STOry, TM

Koulutuksen järjestää Helsingin psykodraamainstituutti.

Koulutuspaikka

Helsingin psykodraamainstituutti

Kulttuurikeskus Sofia, Kallvikinniementie 35, 00980 Helsinki ( www.sofia.fi )

Lisätietoja

Reijo Kauppila, sähköposti reijo.kauppila@ihmis.fi ja 044 599 3377.

Katso myös: