Taideterapian menetelmäkoulutus

Taideterapian menetelmäkoulutus (30 op, 1 vuosi). Koulutus alkaa vuosittain syksyllä. Seuraava koulutusryhmä aloittaa elo-syyskuussa 2024 Helsingissä. 

Seuraavaan koulutukseen voi jo hakea käyttäen tällä sivulla olevaa hakulomaketta. Soveltuvuushaastattelut ennen koulutukseen hyväksymistä. Haastatteluajasta sovitaan sähköpostitse hakemuksesi saapumisen jälkeen. Haastattelut toteutetaan etäyhteydellä (Zoom). Haastattelumaksu 100e sis. alv. laskutetaan jälkikäteen. 

Hakulomake täällä:

Hakulomake 

 

Helsingin taideterapiakeskus hART

Koulutuskuvaus Taideterapian menetelmäkoulutus 30 op, 1 vuosi  

Taideterapian menetelmäkoulutus 30 op kestää vuoden ja soveltuu hyvin johdantokurssiksi taideterapiaan. Koulutuksen painopiste on terapeuttisen taideilmaisun ja taideterapeuttisten menetelmien erityislaadun ymmärtämisessä sekä niiden vastuullisessa soveltamisessa eri ammattialoille. Koulutus ei pätevöitä toimimaan taideterapeuttina. Koulutuksen jälkeen voi hakeutua ammatilliseen taideterapeuttikoulutukseen.

Koulutus on suunnattu taide-, opetus- ja kasvatustyössä sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoaloilla toimiville. Opiskelijoissamme on psykoterapeutteja, sosiaalialan työntekijöitä, opettajia, kasvattajia, sairaanhoitajia, lääkäreitä, psykologeja, teologeja, eri alojen taiteellisen koulutuksen saaneita sekä maisterivaiheen opiskelijoita, joiden gradu tai opinnäytetyö liittyy taideterapiaan.

Koulutuksen taustateoreettinen perusta on historiallisessa jatkumossa kehittynyt ekspressiivisestä taideterapiasta integratiivisempaan suuntaan. Vahvan käytännön osaamisen keskiössä ovat aina olleet taideperustaisuus ja erityisesti ryhmille soveltuvien työmuotojen kehittäminen.

Taideterapian psykofyysinen luonne

Olemme erikoistuneet taideterapian kokonaisvaltaisuuteen psykofyysisenä toimintana ja ilmaisuna.  Taideterapian menetelmäkoulutuksessa keskeisenä työvälineenä on Vija Bergs Lusebrinkin kehittämä systeeminen malli, jonka avulla voidaan kuvata taiteen terapeuttisia vaikutuksia. Ilmaisullisten terapioiden jatkumo, ITJ (Expressive Therapies Continuum ETC) auttaa ymmärtämään luovan prosessin psykofyysisiä vaikutuksia ja parantavaa voimaa. Ilmaisullisten terapioiden jatkumo on sovellettavissa luovassa prosessissa riippumatta terapian psykologisesta viitekehyksestä. Malli ei ole myöskään kulttuurisidonnainen, ja sen soveltaminen taideterapiassa on yleistynyt eri puolilla maailmaa 2010-luvulla.

Kouluttajilla on sensomotorisen psykoterapian perus- ja jatkokoulutukset I ja II -tasoilla. Taiteellisen prosessin parantavat kokonaisvaltaiset vaikutukset saavat tukea myös neurotieteistä.

Lisää taideterapian psykofyysestä luonteesta ja ilmaisuterapioiden psykofyysestä jatkumosta teoksessa Rankanen, Hentinen & Mantere (2007).

Sisältö

Koulutus painottuu kuvalliseen ilmaisuun ja etenee prosessinomaisesti perustuen osanottajien ja kouluttajien keskinäiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Osallistujilta ei edellytetä taiteellista osaamista tai harrastuneisuutta. Vuoden aikana tulee runsaasti omakohtaista kokemusta taiteellisesta työskentelystä terapeuttisessa kontekstissa.

Taideterapian teorioita ja käytäntöjä peilataan sensomotoriseen psykoterapiaan ja positiiviseen psykologiaan keskittyen ihmisen hyvinvointiin, vahvuuksiin ja voimavaroihin sekä niiden edistämiseen. Myös tietoisuus- ja läsnäolotaitoihin kiinnitetään koulutuksessa erityistä huomiota.

Taideperustaisen taideterapian teoriaa ja soveltuvuutta eri ammattialoilla lähestytään kokemuksellisen oppimisen kautta. Koulutuksen aikana tutustutaan yksinkertaisiin taideterapeuttisiin menetelmiin, joiden käyttöä omassa työssä suositellaan sovellettavaksi vasta koulutuksen loppuvaiheessa. Koulutukseen voi osallistua myös oman itsensä takia, omaa jaksamistaan ihmisten kanssa tehtävässä työssä tukeakseen.

Koulutusseminaarit rakentuvat sekä teoriatason tiedosta ja keskusteluista että omakohtaisesta työskentelystä: Seminaarien aikana kirjoitetaan - erilaisia menetelmiä käyttäen - omasta taiteellisesta ja terapeuttisesta prosessista, sekä otetaan valokuvia oman työskentelyn etenemisvaiheista ja taidetöistä. Seminaarien aikana saatu teoreettinen tieto, omat päiväkirjatekstit, etätehtävät ja valokuvat kootaan yhteen reflektio-/oppimispäiväkirjaksi, josta loppuvaiheessa voi halutessaan koota portfolion. Päiväkirjaan kertyy paljon tietoa sekä omasta terapeuttisesta että oppimisprosessista, ja käytetyistä menetelmistä.

Koulutuksen käyneet voivat hakea ammatilliseen taideterapeuttikoulutukseen, esimerkiksi Roiha-instituutin ryhmätaideterapeuttikoulutukseen. 

Laajuus ja rakenne 30 op. Opintojen minimilaajuus 10 op / lähiopetuspäivät. 

Lähiopetus 10 op
- 20 lähiopetuspäivää (10 koulutusseminaaria 2 päivän jaksoissa) yhteensä 160 h

Etätehtävät 8 op
- kirjalliset tehtävät 4 op
- kuvataiteelliset tehtävät 2 op
- valokuvalliset tehtävät 2 op

Kirjallisuus 4 op
- Rankanen, Hentinen & Mantere (2007, 2009, 2010) Taideterapian perusteet. Kustannus Oy Duodecim.
- muu luettava ja referoitava taideterapiakirjallisuus opiskelijan oman valinnan mukaan

Portfolio 4 op
Päätösraportti 4 op

Tulossa olevat menetelmäkoulutukset

Taideterapian perusopinnot / Taideterapian menetelmäkoulutus 2024-2025

2024-2025 koulutusten aikataulut ilmestyvät näille sivuille vuoden 2023 loppuun mennessä. Koulutukseen voi jo jättää ennakkohakemuksen käyttäen seuraavaa hakulomaketta.

Hakulomake

Soveltuvuushaastattelut ennen koulutukseen hyväksymistä. Haastatteluajasta sovitaan sähköpostitse hakemuksesi saapumisen jälkeen. Haastattelut toteutetaan etäyhteydellä (Zoom). Haastattelumaksu 100e sis. alv. laskutetaan jälkikäteen. Koulutuspaikka

Helsingin taideterapiakeskus hART:n koulutuspaikkana toimii Kulttuurikeskus Sofia Helsingissä.
Lähijaksojen koulutuspaikka sijaitsee meren rannalla, metroyhteyksien päässä: Kulttuurikeskus ja kokoushotelli Sofia, Kallvikinniementie 35, 00980 Helsinki. http://sofia.fi/sijainti-ja-ajo-ohjeet/.   Sofiassa voi myös yöpyä. Korona-aikana osa lähipäivistä toteutettiin etäyhteyksillä.

Kustannukset

Koulutusmaksu 2023-2024:  3600 € (2903,23 € + alv 24%).
Hinta sisältää kaikki taidemateriaalit ja sähköiset oppimateriaalit. Lisäksi käytettävissäsi on taideterapiakirjasto.  Maksut voi maksaa kuukausittain tasasuurina erinä tai sovitusti.
Lisäksi haastattelumaksu 100€ (80,65€ + alv 24%)

Lisätiedot
anna.wilhelmus[a]gmail.com

ja Anna Wilhelmus 041 532 3715

Meneillään olevat menetelmäkoulutukset

Lähijaksojen päivämäärät 2023-2024. Lähipäivät torstaisin ja perjantaisin klo 9-16.

14-15.9.2023   Orientaatio ja aloitus. Taideperustainen integratiivinen taideterapia. Taideterapian turvalliset puitteet ja traumainformoitu lähestymistapa.

12-13.10.2023 Sensomotorinen lähestymistapa taideterapiaan. Läsnäolotaidot, vireystilan ja tunteiden säätely.  

9-10.11.2023   Luova ilmaisu psykofyysisenä toimintana ja luovan prosessin vaiheet. 

14-15.12.2023  Mielikuvat, mindfulness ja kehollisuus taideterapiassa.

25-26.1.2024   Vahvuuksien näkökulma taideterapiassa. Positiivisen psykologian lähestymistapa. 

7-8.3.2024      Ilmaisullisten terapioiden jatkumo (ETC). Taideterapian systeeminen malli.

11-12.4.2024    Kuvien tarkastelu. Taideterapian fenomenologinen menetelmä.

16-17.5.2024      Taidetyöskentelyprosessin reflektointi. Ekspressiivisen taideterapian menetelmä.

13-14.6.2024      Luonnonmateriaalit ja luontoyhteys taideterapiatyöskentelyssä.

22-23.8.2024      Päätösseminaari.

  Koulutuksen historiallinen jatkumo

  Vuoden kestävä taideterapian menetelmäkoulutus aloitettiin 1990-luvulla kahdeksan opintoviikon laajuisena ja on nykyisin laajuudeltaan 30 op. 

  Vuoden kestävä taideterapian menetelmäkoulutus on jatkunut katkeamatta vuodesta 1999 alkaen. Ensimmäiset 4-8 opintoviikon toteutukset ovat vuosien mittaan laajentuneet nykyiseen 30 opintopisteen täydennyskoulutuskokonaisuudeksi. Vuonna 2016 koulutus muutti Ihmissuhdekeskus Filian tiloista (Kuortaneenkatu 7, 00520 Helsinki) ja toimii tällä hetkellä Kulttuurikeskus Sofiassa Helsingissä.

  Hahmotaideterapiasta taideperustaiseen taideterapiaan

  Ihmissuhdetyö ry:ssä on koulutettu taideterapiaa 1980-luvun alusta alkaen. Taideperustainen ja ryhmissä tapahtuva taideterapia rantautui Hollannista yhdistyksemme kautta Suomeen. Ensimmäiset koulutukset olivat hahmotaideterapian (gestal art therapy) koulutuksia. Pääkouluttajana toimi Annette Brederode. Samaan aikaan Michiel Czn Dhont aloitti ”Visual Art and Inner Growth” - taideterapian lyhytkurssit ja kaksivuotiset koulutukset.

  1990-luvun puolivälissä aiemmin toteutettuja taideterapiakoulutuksia lisättiin ja laajennettiin. Silloin aloitettiin muun muassa ammatilliset jatkokoulutukset. Niiden pääkouluttajana toimi Louis van Marissing vuosituhannen vaihteeseen asti. Samaan aikaan USA:ssa kehitetty ekspressiivinen taideterapia levisi moniin Euroopan maihin, ja myös Ihmissuhdetyö ry linkittyi ekspressiivisen taidetetrapian kansainväliseen yhteisöön ja koulutusohjelmiin.

  Ekspressiivinen taideterapia

  Englanninkielestä - Expressive Arts Therapy - johdettu ja Suomessa käyttöönotettu nimi tarkoittaa taideterapiaa, joka integroi eri taidemuodot - kuvataiteen, tanssin ja kehotyöskentelyn, musiikin, draaman, runouden ja tarinankerronnan. Suomessa ekspressiivinen taideterapia painottuu kuvalliseen ilmaisuun, jonka ohella käytetään muita taiteellisia ilmaisumuotoja. Lähestymistapa pohjautuu humanistiseen ihmiskäsitykseen ja on painottunut voimavarakeskeiseen ajatteluun. Eri maissa ekspressiivisen taideterapian teoriaa ja mentelmiä käytetään useissa psykologisissa viitekehyksissä ja monissa eri taidemuodoissa.

  Keskeistä taideterapiassa on taiteen avulla tapahtuva muodon antaminen erilaisille tunteille ja ajatuksille. Työskentelyssä keskitytään terapeuttiseen vuoropuheluun oman taideilmaisun kanssa. Oleellisina korostuvat myös terapeuttinen vuorovaikutus ryhmän toisten jäsenten kanssa, luovuus ja leikki voimavaroina sekä esteettisen elämyksen merkitys elämää rikastuttavana tekijänä.

  Ekspressiivisen taideterapian menetelmiä käytetään mielenterveyden hoidossa, ennaltaehkäisevässä, hoitavassa ja kuntouttavassa työssä sekä opetuksen ja kasvatuksen piirissä.

  Nykyiseen muotoonsa (ks. koulutuskuvaus) koulutus on kehittynyt 2000-luvulla ekspressiivisen taideterapian pohjalta.

  Lisää taideperustaisen taideterapian ja ekspressiivisen taideterapian historiaa kirjassa Rankanen, Hentinen & Mantere: Taideterapian perusteet sivut 11-34.

  Helsingin taideterapiakeskus hART