Taideterapian menetelmäkoulutus

Taideterapian menetelmäkoulutus 30 op 1 vuosi

Taideterapian menetelmäkoulutus 30 op kestää vuoden ja soveltuu hyvin johdantokurssiksi taideterapiaan. Koulutuksen painopiste on terapeuttisen taideilmaisun ja taideterapeuttisten menetelmien erityislaadun ymmärtämisessä sekä niiden vastuullisessa soveltamisessa eri ammattialoille. Koulutus ei pätevöitä toimimaan taideterapeuttina. Koulutuksen jälkeen voi hakeutua ammatilliseen taideterapeuttikoulutukseen.

Koulutus on suunnattu opetus- ja kasvatustyössä sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoaloilla toimiville. Opiskelijoissamme on psykoterapeutteja, sosiaalialan työntekijöitä, opettajia, kasvattajia, sairaanhoitajia, lääkäreitä, psykologeja, teologeja, eri alojen taiteellisen koulutuksen saaneita sekä maisterivaiheen opiskelijoita, joiden gradu tai opinnäytetyö liittyy taideterapiaan.

Koulutuksen taustateoreettinen perusta on historiallisessa jatkumossa kehittynyt ekspressiivisestä taideterapiasta integratiivisempaan suuntaan. Vahvan käytännön osaamisen keskiössä ovat aina olleet taideperustaisuus ja erityisesti ryhmille soveltuvien työmuotojen kehittäminen.

Taideterapian psykofyysinen luonne

Olemme erikoistuneet taideterapian kokonaisuvaltaisuuteen psykofyysisenä toimintana ja ilmaisuna. Taideterapian menetelmäkoulutuksessa keskeisenä työvälineenä on Vija Bergs Lusebrinkin kehittämä systeeminen malli, jonka avulla voidaan kuvata taiteen terapeuttisia vaikutuksia. Ilmaisullisten terapioiden jatkumo, ITJ (Expressive Therapies Continuum ETC) auttaa ymmärtämään luovan prosessin psykofyysisiä vaikutuksia ja parantavaa voimaa. Taiteellisen prosessin parantavat kokonaisvaltaiset vaikutukset saavat tukea uusimmasta aivotutkimuksesta. Ilmaisullisten terapioiden jatkumo on sovellettavissa luovassa prosessissa riippumatta terapian psykologisesta viitekehyksestä. Malli ei ole myöskään kulttuurisidonnainen, ja sen soveltaminen taideterapiassa on yleistynyt eri puolilla maailmaa 2010-luvulla.

Lisää taideterapian psykofyysestä luonteesta ja ilmaisuterapioiden psykofyysestä jatkumosta teoksessa Rankanen, Hentinen & Mantere (2007).

Sisältö

Koulutus painottuu kuvalliseen ilmaisuun ja etenee prosessinomaisesti perustuen osanottajien ja kouluttajien keskinäiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Osallistujilta ei edellytetä taiteellista osaamista tai harrastuneisuutta. Vuoden aikana tulee runsaasti omakohtaista kokemusta taiteellisesta työskentelystä terapeuttisessa kontekstissa.

Taideperustaisen taideterapian teoriaa ja soveltuvuutta eri ammattialoilla lähestytään kokemuksellisen oppimisen kautta. Koulutuksen aikana tutustutaan yksinkertaisiin taideterapeuttisiin menetelmiin, joiden käyttöä omassa työssä suositellaan sovellettavaksi vasta koulutuksen loppuvaiheessa. Koulutukseen voi osallistua myös oman itsensä takia, omaa jaksamistaan ihmisten kanssa tehtävässä työssä tukeakseen. Taideterapian teorioita ja käytäntöjä peilataan erityisesti positiiviseen psykologian lähestymistapaan, mikä keskittyy ihmisen hyvinvointiin, vahvuuksiin ja voimavaroihin sekä niiden edistämiseen. Myös tietoisuus- ja läsnäolotaitoihin kiinnitetään koulutuksessa erityistä huomiota.

Koulutusseminaarit rakentuvat sekä teoriatason tiedosta ja keskusteluista että omakohtaisesta työskentelystä: Seminaarien aikana kirjoitetaan - erilaisia menetelmiä käyttäen - omasta taiteellisesta ja terapeuttisesta prosessista, sekä otetaan valokuvia oman työskentelyn etenemisvaiheista ja taidetöistä. Seminaarien aikana saatu teoreettinen tieto, omat päiväkirjatekstit, etätehtävät ja valokuvat kootaan yhteen reflektio-/oppimispäiväkirjaksi, josta loppuvaiheessa voi halutessaan koota portfolion. Päiväkirjaan kertyy paljon tietoa sekä omasta terapeuttisesta että oppimisprosessista, ja käytetyistä menetelmistä.

Laajuus ja rakenne 30 op

Lähiopetus 10 op
- 20 lähiopetuspäivää (10 koulutusseminaaria 2 päivän jaksoissa) yhteensä 160 h

Etätehtävät 8 op
- kirjalliset tehtävät 4 op
- kuvataiteelliset tehtävät 2 op
- valokuvalliset tehtävät 2 op

Kirjallisuus 4 op
- Rankanen, Hentinen & Mantere (2007, 2009, 2010) Taideterapian perusteet. Kustannus Oy Duodecim.
- muu luettava ja referoitava taideterapiakirjallisuus opiskelijan oman valinnan mukaan

Portfolio 4 op
Päätösraportti 4 op

Koulutuspaikka
Lähijaksojen koulutuspaikka sijaitsee meren rannalla, metroyhteyksien päässä: Kulttuurikeskus ja kokoushotelli Sofia, Kallvikinniementie 35, 00980 Helsinki. http://sofia.fi/sijainti-ja-ajo-ohjeet/. Sofiassa voi yöpyä Ihmissuhdetyö ry:n sopimushintaan.

Tulossa olevat menetelmäkoulutukset

Taideterapian menetelmäkoulutus 2020-2021 alkaa syyskuussa. Vapaaehtoinen ja maksuton osallistumismahdollisuus seminaariin elokuussa.

Yhteensä 20 lähipäivää klo 9-16. Koulutuksen käyneet voivat hakea ryhmätaideterapeuttikoulutukseen.

Lähijaksojen päivämäärät:

 • pe 28.8.2020 Vapaaehtoinen osallistuminen ryhmätaideterapeuteiksi valmistuvien lopputyöseminaariin.
 • ma-ti 14.-15.9.2020 Aloitusseminaari
 • to-pe 8.-9.10.2020
 • to-pe 12.-13.11.2020
 • to-pe 10.-11.12.2020
 • to-pe 28.-29.1.2021
 • to-pe 12.-13.3.2021
 • to-pe 8.-9.4.2021
 • to-pe 6.-7.5.2021
 • to-pe 3.-4.6.2021
 • to-pe 26.-27.8.2021 Päätösseminaari

Hakeminen

Haku koulutukseen oheisella hakulomakkeella. Hakuaika on jatkuva.

Hakulomake

Haastattelut

Hakijat haastatellaan ennen koulutukseen hyväksymistä. Haastattelusta sovitaan sähköpostitse hakemuksesi saapumisen jälkeen. Haastattelut toteutetaan etätyökaluilla. Haastattelumaksu laskutetaan jälkikäteen.

Kustannukset

Menetelmäkoulutus 2020:  2700€ + alv 24% 648€. Yhteensä 3448 €
Hinta sisältää kaikki taidemateriaalit. Maksut maksetaan kuukausittain tasasuurina erinä.
Lisäksi haastattelumaksu 100€ (80,65€ + alv 24%)

Lisätiedot
taideterapia[a]ihmis.fi

ja Anna Wilhelmus 041 532 3715

Meneillään olevat menetelmäkoulutukset

Taideterapian menetelmäkoulutus 2/2019-2020

Lähijaksojen päivämäärät 2019-2020. Yhteensä 20 lähipäivää, klo 9-16.

 • 7.-8.11.2019 Aloitusseminaari
 • to 12.12.2019
 • 16.-17.1.2020
 • 13.-14.2.2020
 • 19.-20.3.2020
 • 16.-17.4.2020
 • 14.-15.5.2020
 • 11.-12.6.2020
 • pe 28.8.2020 (ryhmätaideterapeuteiksi valmistuvien lopputyöseminaariin osallistuminen)
 • 3.-4.9.2020
 • 29.-30.10.2020 Päätösseminaari

Koulutuksen historiallinen jatkumo

Hahmotaideterapiasta taideperustaiseen taideterapiaan

Ihmissuhdetyö ry:ssä on koulutettu taideterapiaa 1980-luvun alusta alkaen. Taideperustainen ja ryhmissä tapahtuva taideterapia rantautui Hollannista yhdistyksemme kautta Suomeen. Ensimmäiset koulutukset olivat hahmotaideterapian (gestal art therapy) koulutuksia. Pääkouluttajana toimi Annette Brederode. Samaan aikaan Michiel Czn Dhont aloitti ”Visual Art and Inner Growth” - taideterapian lyhytkurssit ja kaksivuotiset koulutukset.

1990-luvun puolivälissä aiemmin toteutettuja taideterapiakoulutuksia lisättiin ja laajennettiin. Silloin aloitettiin muun muassa ammatilliset jatkokoulutukset. Niiden pääkouluttajana toimi Louis van Marissing vuosituhannen vaihteeseen asti. Samaan aikaan USA:ssa kehitetty ekspressiivinen taideterapia levisi moniin Euroopan maihin, ja myös Ihmissuhdetyö ry linkittyi ekspressiivisen taidetetrapian kansainväliseen yhteisöön ja koulutusohjelmiin.

Vuoden kestävä taideterapian menetelmäkoulutus on jatkunut katkeamatta vuodesta 1999 alkaen. Ensimmäiset 4-8 opintoviikon toteutukset ovat vuosien mittaan laajentuneet nykyiseen 30 opintopisteen täydennyskoulutuskokonaisuudeksi. Vuonna 2016 koulutus muutti Ihmissuhdekeskus Filian tiloista (Kuortaneenkatu 7, 00520 Helsinki) ja toimii tällä hetkellä Kulttuurikeskus Sofiassa Helsingissä.

Ekspressiivinen taideterapia

Englanninkielestä - Expressive Arts Therapy - johdettu ja Suomessa käyttöönotettu nimi tarkoittaa taideterapiaa, joka integroi eri taidemuodot - kuvataiteen, tanssin ja kehotyöskentelyn, musiikin, draaman, runouden ja tarinankerronnan. Suomessa ekspressiivinen taideterapia painottuu kuvalliseen ilmaisuun, jonka ohella käytetään muita taiteellisia ilmaisumuotoja. Lähestymistapa pohjautuu humanistiseen ihmiskäsitykseen ja on painottunut voimavarakeskeiseen ajatteluun. Eri maissa ekspressiivisen taideterapian teoriaa ja mentelmiä käytetään useissa psykologisissa viitekehyksissä ja monissa eri taidemuodoissa.

Keskeistä taideterapiassa on taiteen avulla tapahtuva muodon antaminen erilaisille tunteille ja ajatuksille. Työskentelyssä keskitytään terapeuttiseen vuoropuheluun oman taideilmaisun kanssa. Oleellisina korostuvat myös terapeuttinen vuorovaikutus ryhmän toisten jäsenten kanssa, luovuus ja leikki voimavaroina sekä esteettisen elämyksen merkitys elämää rikastuttavana tekijänä.

Ekspressiivisen taideterapian menetelmiä käytetään mielenterveyden hoidossa, ennaltaehkäisevässä, hoitavassa ja kuntouttavassa työssä sekä opetuksen ja kasvatuksen piirissä.

Lisää taideperustaisen taideterapian ja ekspressiivisen taideterapian historiaa kirjassa Rankanen, Hentinen & Mantere: Taideterapian perusteet sivut 11-34.